33 baldwin double-bowl fireclay farmhouse sink – smooth apron – white